Uchwała nr 159/XI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Dźbów w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców Warszawy, Malowniczej i granicy miasta.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 17.10.2011r.

Renta planistyczna:

Określa się następujące stawki procentowe służące do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, pobieranej przez Prezydenta Miasta Częstochowy w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu:
1) dla terenów oznaczonych symbolami: U2; U/P; R2; ZP2; KD­G3; KD­G4 i KD­G5­ wartość stawkiprocentowej określa się na 30%;
2) dla terenów oznaczonych symbolami: P1 i P2 ­ wartość stawki procentowej określa się na 10%;
3) ze względu na dotychczasowe i planowane funkcje dla terenów oznaczonych symbolami: MW; MN; MN/Z; MN/U; MU/Z; U1; U3; U4; U/Z; P3; R1; RP; ZL; ZE; ZP1; ZD; WS; w; KD­G1; KD­G2; KD­Z; KD­L; KD­
D; KDW; KO i EE ­ wysokości stawki procentowej nie określa się.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)