Powiat Jaworzno

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Gl 923/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie ze skarg Wojewody Śląskiego oraz Eugeniusza Roczkalskiego, Jadwigi Szczukowskiej, Beaty Twardosz i Andrzeja Twardosza na uchwałę Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 kwietnia 2012 r. nr XX/250/2012 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIV/482/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ludowej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-04

Renta planistyczna:

1. Dla działek o numerach 307, 308/1, 308/2, 309/2 i 312 oraz części działki nr 310 dla których w planie dokonano przeznaczenia terenu lasów na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się, w oparciu o operat szacunkowy sporządzony na potrzeby niniejszego planu, stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent).

2. Dla pozostałych działek, ze względu na utrzymanie tego samego przeznaczenia, sposobów ich wykorzystania, użytkowania i zagospodarowania w stosunku do sytuacji przed uchwaleniem niniejszego planu, na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego na potrzeby niniejszego planu, nie ustala się stawki procentowej.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXVI/379/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.:"Szyb Grzegorz - Byczyna" w Jaworznie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-11

Renta planstyczna:

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym:
1. Dla terenów MNU, PU i KDD stawka wynosi 30%.
2. Dla terenów ZI, KDG, KDL stawka wynosi 0%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXVI/380/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bory" w Jaworznie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości, o której mowa w art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w wysokości 30%,(słownie: trzydzieści procent) dla fragmentów terenu i terenów zaznaczonych
na rysunku planu, która zostanie pobrana przez Prezydenta Miasta Jaworzna w przypadku jej zbycia, przez
właściciela albo użytkownika wieczystego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVI/378/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sodowa Góra” w Jaworznie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-22

Rena planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę, na
podstawie której ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, w wysokości
30% dla działek położonych w granicach terenów 1MN, 3MN, 5MN, 6MN, 1U, 2U, 1US.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXII/288/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jan Kanty” w Jaworznie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXII/289/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łubowiec” w Jaworznie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-18

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XX/250/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warpie w Jaworznie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-06

Renta planistyczna:

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym na podstawie wykonanego operatu szacunkowego, dla działek położonych w   granicach planu nie ustala się stawki od wzrostu wartości nieruchomości z   tytułu uchwalenia planu.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XVI/179/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pszczelnik II" w Jaworznie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-01

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XV/171/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Dąbrowy Narodowej w Jaworznie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-20

Zobacz treść planu (PDF).

zal_1.PNG
zal_1A.PNG
zal_1B.PNG
zal_1C.PNG

mpzpUchwała nr VII/84/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pieczyska - Cementownia” w Jaworznie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-09

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy.
1. Dla oznaczonych na rysunku planu fragmentów terenów: 3KDL, 1U1, 2U1, U3, MW1 i MW/MN, których
wartość wzrosła na skutek ustaleń planu, ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art.
36 ust. 4 ustawy (z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu) w wysokości
30%.
2. Dla pozostałych terenów, nie wymienionych w ust.1, nie ustala się stawki służącej naliczeniu opłaty, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, ponieważ na skutek ustaleń planu nie nastąpił wzrost ich wartości.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1.pdf
Załącznik2

mpzpUchwała nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stara Huta” w Jaworznie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-23

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

mpzpUchwała nr XLIX/681/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Za Rogatką" w Jaworznie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-20

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Załącznik3

mpzpUchwała nr XLVII/645/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jaworznickie Centrum Medyczne” w Jaworznie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-29

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1.pdf
Załącznik2.pdf
Załącznik3

mpzpUchwała nr XLVI/620/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ciężkowice” w Jaworznie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-17

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1.jpg
Załącznik2.jpg
Załącznik3.pdf
Załącznik4

mpzpUchwała nr XLV/591/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Byczyna" w Jaworznie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-31

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1.png
Załącznik2.pdf
Załącznik3

mpzpUchwała nr XLV/590/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podłęże - las" w Jaworznie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-31

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1.png
Załącznik2.pdf
Załącznik3

mpzpUchwała nr XLV/589/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wojska Polskiego - Elektrownia" w Jaworznie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-31

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1.png
Załącznik2.pdf
Załącznik3

mpzpUchwała nr XXXVII/508/2009 Rady Miasta Jaworzno z dnia 29 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Wilkoszyn, Jeziorki, Cezarówka Górna i Koźmin” w Jaworznie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-01-27

Zobacz treść planu (PDF) (od str. 741)

Uchwała nr XV/171/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Dąbrowy Narodowej wJaworznie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 20.01.2012r.

Renta planistyczna: 

1. Stawki procentowe stanowiące podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa się, przy uwzględnieniu operatu
szacunkowego wykonanego na potrzeby planu miejscowego, w wysokości 30% dla terenów lub ich części, zgodnie z zasięgiem wyznaczonym graficznie na rysunku planu, obejmującym w całości tereny: 2MN4, 4MN4, 6MN4, ITE, 1KDW i 2KDW oraz w części tereny: 1MN4, 3MN4, 5MN4, 7MN4 - 10MN4, 1MU1, 2MU1, MU2, MU3 i 1KDD.
2. Dla pozostałych terenów nie ustala się stawek procentowych, o których mowa w ust. 1, ze względu na podtrzymanie, w granicach obszaru objętego planem, stanu prawnego lub faktycznego związanego z tym samym lub podobnym rodzajem przeznaczenia terenu, sposobem jego wykorzystywania, użytkowania i zagospodarowania w stosunku do sytuacji przed uchwaleniem niniejszego planu.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)