mpzpUchwała nr VII/84/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pieczyska - Cementownia” w Jaworznie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-09

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy.
1. Dla oznaczonych na rysunku planu fragmentów terenów: 3KDL, 1U1, 2U1, U3, MW1 i MW/MN, których
wartość wzrosła na skutek ustaleń planu, ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art.
36 ust. 4 ustawy (z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu) w wysokości
30%.
2. Dla pozostałych terenów, nie wymienionych w ust.1, nie ustala się stawki służącej naliczeniu opłaty, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, ponieważ na skutek ustaleń planu nie nastąpił wzrost ich wartości.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1.pdf
Załącznik2

 

Załączniki
Download this file (zal_2.pdf)zal_2.pdf[ ]62 kB