Gmina Myszków

mpzpUchwała nr XXXIX/334/14 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012 r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-03

Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent).

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XLII/368/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-01

Renta planistyczna:

1. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30% dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem.
2. Ustalenie, o którym mowa w ust.1 oznacza, że Burmistrz Miasta będzie pobierał jednorazową opłatę w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości w momencie jej zbycia.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Załącznik2.jpg

mpzpUchwała nr XLII/369/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-01

Renta planistyczna:

1. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30% dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem.
2. Ustalenie, o którym mowa w ust.1 oznacza, że Burmistrz Miasta będzie pobierał jednorazową opłatę w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości w momencie jej zbycia.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Załącznik2.jpg

mpzpUchwała nr XLI/363/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-12

Renta planistyczna:

1. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30% dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem.

2. Ustalenie, o którym mowa w ust.1 oznacza, że Burmistrz Miasta będzie pobierał jednorazową opłatę w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości w momencie jej zbycia.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Załącznik2.jpg

mpzpUchwała nr XL/354/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu centrum miasta Myszkowa”, przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/326/05 z dnia 22 grudnia 2005r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-24

Renta planistyczna:

Stawki procentowe na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

1. Dla terenu 1Uup ustala się stawkę 30% ( słownie: trzydziesto procentową ) na podstawie, której ustala się  opłatę o której mowa w art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodar waniu przestrzennym. 

2. Ustalenie, o którym mowa w ust. 1 oznacza, że Burmistrz Miasta będzie pobierał jednorazową opłatę w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości w momencie jej zbycia. 

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

mpzpUchwała nr XXXVII/333/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-17

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.JPG
Załącznik2.JPG

mpzpUchwała nr XXXVII/334/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-17

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf
Załącznik2.pdf