mpzpUchwała nr XL/354/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu centrum miasta Myszkowa”, przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/326/05 z dnia 22 grudnia 2005r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-24

Renta planistyczna:

Stawki procentowe na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

1. Dla terenu 1Uup ustala się stawkę 30% ( słownie: trzydziesto procentową ) na podstawie, której ustala się  opłatę o której mowa w art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodar waniu przestrzennym. 

2. Ustalenie, o którym mowa w ust. 1 oznacza, że Burmistrz Miasta będzie pobierał jednorazową opłatę w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości w momencie jej zbycia. 

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

 

Załączniki
Download this file (MPZP Myszków.pdf)MPZP Myszków.pdf[ ]481 kB
Download this file (Zalacznik1.JPG)Zalacznik1.JPG[ ]1769 kB