mpzpUchwała nr XLII/368/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-01

Renta planistyczna:

1. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30% dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem.
2. Ustalenie, o którym mowa w ust.1 oznacza, że Burmistrz Miasta będzie pobierał jednorazową opłatę w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości w momencie jej zbycia.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Załącznik2.jpg

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik2.jpg)Zalacznik2.jpg[ ]3511 kB