Gmina Niegowa

mpzpUchwała nr 226/XXIX/2013 Rady Gminy Niegowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w części dotyczącej miejscowości Dąbrowno dla terenu położonego w miejscowości Dąbrowno.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-03

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa wart. 36 ust. 4  Ustawy, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętychPlanem, w wysokości: 30 % (słownie: trzydzieści procent) dla terenu wyznaczonego wPlanie.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 216/XXVII/2013 Rady Gminy Niegowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w części dotyczącej miejscowości Mirów i Bobolice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-29

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w  art. 36 ust. 4 Ustawy  , z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych  Planem  , w wysokości: 30 % (słownie: trzydzieści procent) dla wszystkich terenów wyznaczonych w  Planie.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

Zalacznik1 - Sekcja 1.1ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 1.2ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 2.1ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 2.2ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 3.1ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 3.2ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 4.1ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 4.2ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 5.1ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 5.2ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 6.1ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 6.2ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 7.1ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 7.2ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 8.1ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 8.2ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 9.1ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 9.2ef.pdf

mpzpUchwała nr 116/XVII/2012 Rady Gminy Niegowa z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w częściach dotyczących miejscowości: Sokolniki i Zagórze, Mzurów, Dąbrowno, Niegowa dla terenów położonych w miejscowościach Sokolniki, Mzurów, Dąbrowno i Niegowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-16

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   Ustawy   , z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych   Planem   , w   wysokości: 30 % (słownie: trzydzieści procent) dla wszystkich terenów wyznaczonych w   Planie.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf

mpzpUchwała nr 14/IV/2010 Rady Gminy Niegowa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w części dotyczącej miejscowości Niegowa dla terenu położonego w miejscowości Niegowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych Planem, dla wszystkich terenów, określonych w Planie, w wysokości: 30 % (słownie: trzydzieści procent).

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik3.pdf
zalacznik4.PDF

mpzpUchwała nr 13/IV/2010 Rady Gminy Niegowa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w części dotyczącej miejscowości Ludwinów, Gorzków Nowy i Gorzków Stary dla terenu położonego w miejscowości Ludwinów.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych Planem, dla wszystkich terenów, określonych w Planie, w wysokości: 30 % (słownie: trzydzieści procent).

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik3.pdf

Zalacznik 4.PDF

mpzpUchwała nr 15/IV/2010 Rady Gminy Niegowa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w części dotyczącej miejscowości Sokolniki i Zagórze dla terenu położonego w miejscowości Sokolniki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych Planem, dla wszystkich terenów, określonych w Planie, w wysokości: 30 % (słownie: trzydzieści procent).

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik3.pdf