Gmina Poraj

mpzpUchwała nr 353(XLVI)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poraj w sołectwie Poraj


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr 270(XXXVI)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 16 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj w sołectwie Jastrząb.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-23

Renta planistyczna:

1. Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu wynosi dla terenuU- 30%.

2. Stawka, o której mowa w ust.1 stanowi podstawę do pobrania jednorazowej opłaty, o której mówi art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.PDF
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 248(XXXIV)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 60(VIII)2007 Rady Gminy Poraj w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-12

Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętychPlanemw wysokości:

1) dla wszystkich terenów funkcji podstawowej, oznaczonych symbolamiMW,MN,ML,MR,UC,PS,KK,KSw wysokości 20 % (słownie: dwadzieścia procent),

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr 148(XXII)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 31 maja 2012r. w sprawie sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy przy ul. 3-go Maja w Poraju.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-02

Renta planistyczna:

1. Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości , w związku z uchwaleniem planu wynosi dla terenu U- 30%.

2. Stawka, o której mowa w ust.1 stanowi podstawę pobrania jednorazowej opłaty, o której mówi art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 134(XX)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 21 marca 2012r. w sprawie sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poraj w sołectwie Masłońskie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-10

Renta planistyczna:

1. Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości , w związku z uchwaleniem planu wynosi dla terenu- nie dotyczy. W/w stawka nie jest naliczana dla nieruchomości stanowiącej własność gminy Poraj.

2. Stawka, o której mowa w ust.1 stanowi podstawę pobrania jednorazowej opłaty, o której mówi art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 56(XI)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj w sołectwie Żarki Letnisko przy ul. Prostej – ul. Porajskiej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-29

Renta planistyczna:

1. Ustala się stawkę procentową w wysokości 30%, określoną w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości położonych w granicach obszaru planu, na podstawie, której nalicza się jednorazową opłatę, która zostanie pobrana przez Wójta Gminy Poraj w przypadku jej zbycia przez właściciela albo użytkownika wieczystego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Postanowienia ust.1 niniejszej Uchwały nie mają zastosowania do nieruchomości stanowiących własność i użytkowanie wieczyste Gminy Poraj.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr 216/XL/2010 Rady Gminy Poraj z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poraj w sołectwie Choroń.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-11

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której nalicza się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy:
1)w wysokości 30% dla terenów: w części dla C 20a MN1 /obszar wyznaczono graficznie/ oraz dla terenu oznaczonego C 20a MN2
2)w wysokości 10% dla pozostałych terenów /pozostała część C 20a MN1, C 20a MN3, C 20a ZZ1,1KDw/ .

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik