mpzpUchwała nr VII/58/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego sołectwa Ćwiklice i Rudołtowice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-17

Renta planistyczna:

1. Dla terenów o symbolach A 31 MN; A1 US; A15 U; A2 RP; A13 KDD; B11 MNZ oraz dla części terenów o symbolach A32 MN; A55 MN; A56 MN; A18 MNZ; A14 U; A63 KDW; B4 MNZ; B9 MNZ; B10 MNZ oznaczonych graficznie na rysunku planu ustala się 30 % stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).

2. Na pozostałych terenach nie wymienionych w ust. 1 w związku z zachowaniem ich dotychczasowego użytkowania lub przeznaczenia nie ustala się stawki procentowej służącej naliczaniu renty planistycznej.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik2.doc
Rysunek planu.jpg

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież