mpzpUchwała nr XII/171/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Markowice w Raciborzu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-07

Renta planistyczna:

Ustala się, określoną w stosunku procentowym, opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu dla:

1) nieruchomości lub ich części położonych w terenach oznaczonych symbolem UC w wysokości: 30%,

2) nieruchomości lub ich części położonych w pozostałych terenach w wysokości: 0,1%.

Zobacz treść planu (PDF).

zalacznik1.1.pdf
zalacznik1.10.pdf
zalacznik1.11.pdf
zalacznik1.12.pdf
zalacznik1.13.pdf
zalacznik1.2.pdf
zalacznik1.3.pdf
zalacznik1.4.pdf
zalacznik1.5.pdf
zalacznik1.6.pdf
zalacznik1.7.pdf
zalacznik1.8.pdf
zalacznik1.9.pdf
zalacznik2.pdf
zalacznik3.pdf