mpzpUchwała nr 667/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Zagórze Centrum”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-07

Renta planistyczna:

1. Ustala się następujące wysokości stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w przepisach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, opisanych w § 5 ust. 1 pkt 1 uchwały.

1) stawkę 25 % - dla terenów oznaczonych symbolami: L.5 U,UC, L.9 U, L.11 U;

2) stawkę 20 % - dla terenów oznaczonych symbolami: L.1 U, L.2 U,MN, L.3 MN,MW, L.6 U , L.7 U;

3) stawkę 5 % - dla terenów oznaczonych symbolami: L.3a MN, L.4 U,MN, L.8 UKR, a także dla terenów układu komunikacyjnego – L.KD9 KT, L.KD9a KT, L.KD12 KT,D, L.KD6 L1x2, L.KD7 D1x2, L.KD8 D1x2, L.KD11 D1x2, L.KD10 X,Z, miejsc postojowych - L.10 Uk(p), L.12 Uk(p) oraz terenów zieleni izolacyjnej, towarzyszącej układowi drogowo – ulicznemu, oznaczonych symbolami: L.13 ZI, L.14 ZI, L.15 ZI, L.16 ZI, L.17 ZI, L.17a ZI, L.18 ZI.

2. Dla terenów dróg i ulic stanowiących podstawowy układ dróg publicznych, obejmujących tereny oznaczone symbolami: L.KD1 G2x2, L.KD2 G1x4, L.KD3 Sk, L.KD4 L1x4, L.KD4a L1x2, L.KD5 Sk - stawki procentowej nie ustala się.

Zobacz treść planu (PDF).