mpzpUchwała Nr VI/sXXXII/170/12 Rady Miasta Wałcz z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego przy ulicy Wroniej.


Data uchwalenia: 2012-12-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-19

Zobacz treść planu (PDF)