mpzpUchwała Nr VI/sXVII/106/11 Rady Miasta Wałcz z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego przy ulicy Wroniej.


Data uchwalenia: 2011-12-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-17

Zobacz treść planu (PDF)