Ostatnio dodane

mpzpUchwała nr XXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Brzozów 14''.


Data uchwalenia: 2013-03-5
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-16

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXII/193/13 Rady Gminy Narewka z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu rekreacyjnego "Łuka - Stary Dwór" nad zbiornikiem Siemianówka


Data uchwalenia: 2013-03-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/248/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk – granica RP na terenie gminy Suwałki w obrębie geodezyjnym Biała Woda


Data uchwalenia: 2013-03-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXIX/247/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki


Data uchwalenia: 2013-03-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXIX/246/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP na terenie gminy Suwałki w obrębach geodezyjnych Korobiec, Turówka Nowa, Turówka Stara, Kuków-Folwark, Osowa, Bród Nowy i Bród Stary


Data uchwalenia: 2013-03-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf


mpzp m Uchwała nr XXXVI/203/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Niezdrowice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 10.07.2009 r.

Renta planistyczna

1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową dla naliczenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomo- ści, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości:

1) 20% dla jednostek terenowych oznaczonych jako PP, U, RU;

2) 10% dla jednostek terenowych oznaczonych jako MN, MNU, RM;

3) 0% dla pozostałych jednostek terenowych.

2. W przypadku gdy plan ustala dla danego terenu dwa lub więcej równorzędnych przeznaczeń, opłatę od wzrostu wartości nieruchomości nalicza się według stawki najwyższej.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 


mpzp m Uchwała nr XXVII/166/2009 Rady Gminy Turawa z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa, obejmującego obrzeża Jezior Turawskich.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 17.07.2009 r.

Renta planistyczna

W planie miejscowym ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, na poziomie 30%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).