Ostatnio dodane

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wierchlesie

 

mpzp m Uchwała nr XXXVI/237/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierchlesie w Gminie Jemielnica.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 09.06.2010 r.

 

Renta planistyczna

Ustala się stawkę procentową, na podstawie, której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 w wysokości 30%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dylaki

 

mpzp m Uuchwała nr XLIV/420/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dylaki.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 11.06.2010 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gąsiorowice

 

mpzp m Uchwała nr XXXVI/236/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gąsiorowice w Gminie Jemielnica.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 01.06.2010 r.

 

Renta planistyczna

Ustala się stawkę procentową, na podstawie, której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 w wysokości 30%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łaziska

 

mpzp m Uchwała nr XXXVI/238/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łaziska w Gminie Jemielnica.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 09.06.2010 r.

 

Renta planistyczna

Ustala się stawkę procentową, na podstawie, której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 w wysokości 30%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ujazd (opublikowano: 10.06.2010 r.)

 

mpzp m Uchwała nr XLIX/265/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów miasta UJAZD".

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 10.06.2010 r.

 

Renta planistyczna

Ustala się stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego, służące naliczeniu i pobraniu jednorazowej opłaty od właściciela nieruchomości na rzecz Gminy Ujazd, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,w następującej wysokości:

1) od nieruchomości wyznaczonych w obrębie terenu przeznaczonego w planie miejscowym pod zabudowę usługową oraz zieleni rekreację U(ZR) - ustala się na 30 % ;
2) od nieruchomości wyznaczonych w obrębie terenu przeznaczonego w planie miejscowym pod drogę wewnętrzną KDW - ustala się na 20 % ;
3) od nieruchomości wyznaczonych w obrębie terenu przeznaczonego w planie miejscowym na zieleń izolacyjną ZI i ZO - ustala się na 0 % .

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rudniki, w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych (opublikowano: 09.07.2010 r.)

 

mpzp m Uchwała nr XXXV/277/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 09.07.2010 r.

 

Renta planistyczna

Zgodnie z art. 15, ust. 2, pkt 12 i art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wysokości 0%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olesno, w rejonie ulic: Gorzowskiej, Leśnej i Sienkiewicza

 

mpzp m Uchwała nr LII/349/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Gorzowskiej, Leśnej i Sienkiewicza w Oleśnie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 14.07.2010 r.

 

Renta planistyczna

1. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się na : dla terenu MN - 30 % dla terenu MNU - 30 % dla terenu U - 30 % dla terenu PU - 30 % dla terenu ZU,U - 30 %

2. Od pozostałych terenów i gruntów będących własnością gminy lub zbywanych na jej rzecz , jednorazowaopłata nie będzie pobierana.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nysa, w rejonie ulicy Długosza, Rodziewiczówny, Sudeckiej

 

mpzp m Uchwała nr XLVI/698/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulicy Długosza, Rodziewiczówny, Sudeckiej w Nysie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 09.06.2010 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Włodzienin

mpzp m Uchwała nr L/282/10 Rady Gminy Branice z dnia 25 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Branice, sołectwie Włodzienin.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 23.07.2010 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kluczbork oraz wsie Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota Zamecka

 

mpzp m Uchwała nr L/657/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 maja 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/348/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota Zamecka w zakresie Kluczborka – części północnej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 09.07.2010 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).