Ostatnio dodane

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Karpacz - centrum

Uchwała nr XXXVII/360/09 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki A – Centrum Karpacza.

Data publikacji w dzienniku urzedowym: 07.04.2010r.

Pobierz treść miejscowego planu (PDF).

Karpacz - geoportal

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bierutów- ul. Solnicka

Uchwała Nr XLII /264 /2005 Rady Miasta i Gminy Bierutów z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bierutowie – ulica Solnicka.

Renta planistyczna:

Ustala się zgodnie z art. 15 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmian.) stawki procentowe, o których mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wysokości:

  1. 0 % dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MU,

  2. 0 % dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U,

  3. 0 % dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP,

  4. 0 % dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDd, KDw,

  5. 0 % dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem E.

    Zobacz treść planu (DOC)

    Zobacz rysunek planu (JPG)

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Karpacz dla jednostki G – Wilcza Poręba dla terenu w rejonie ulicy Grzybowej i Leśnej

 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki G – Wilcza Poręba dla terenu w rejonie ulicy Grzybowej i Leśnej w Karpaczu.

Pobierz treść planu (PDF).

Karpacz - geoportal

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bierutów

U C H W A Ł A N R XLIV/295/2002 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 23 maja 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bierutów.

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 10 ust.3 i art. 36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia miejscowego planu stały się obowiązujące - dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem:

1) MN; MU; MS; MP; UC; AG: 15%
2) MW; MR; UP; UK; UO; US; UT; ZP; ZI; ZC; ZD; ZL; ZR; RP; NO; W; WZ; KS; KP; G; Z; L; D; X; KK; EE: 0% 

Zobacz treść planu (DOC)

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bierutów- wieś Karwiniec

Uchwała nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwiniec.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 02.07.2012r.

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty określonej
w art. 36 ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bierutów- wieś Kruszowice

Uchwała nr XIX/148/12 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszowice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 24.05.2012r.

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty określonej w art. 36 ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stary Kraszew

Uchwała nr XXVIII/199/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów, części wsi Stary Kraszew.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 12.04.2013r.

Pobierz treść planu (PDF).

Stary Kraszew - geoportal.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ostrołęka - Wiejska za Torami

UCHWAŁA Nr 410/XL/2013 RADY MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Wiejska za Torami” w Ostrołęce.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 12.04.2013r.

Pobierz treść planu (PDF).

Ostrołęka - geoportal

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Grodzisk Mazowiecki - jednostka B2

Uchwała nr 496/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B2.

Data publikacji w dzienniku urzedowym: 16.04.2013r.

Pobierz treść planu (PDF).

Grodzisk Mazowiecki - geoportal