Powiat głogowski

mpzpUchwała nr XXX/249/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Dankowice oraz części obrębów Bukwica i Nielubia w gminie Żukowice.


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXX/246/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dobrzejowice.


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XL/231/2014 Rady Gminy Głogów z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Serby gmina Głogów.


Data uchwalenia: 2014-02-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpWyrok nr Sygn. akt IISA/Wr 715/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargo Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Górka Piastów Śląskich w Głogowie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVII/212/2013 Rady Gminy Głogów z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części działek o nr ewid. 89/4 oraz 90/1 położonych w obrębie Ruszowice gmina Głogów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-26

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc
Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXII/173/2010 Rady Gminy Żukowice z dnia 14 maja 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w północnej części gminy Żukowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-27
 
Renta planistyczna:

1. Na obszarze planu miejscowego obowiązuje 20% stawka procentowa
2. W odniesieniu do gruntów będących własnoņcią gminy Żukowice, na których nie ustalono wieczystego użytkowania, jednorazowa opłata
w przypadku zbycia nieruchomoņci nie będzie pobierana.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Żukowice z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu górniczego ”Głogów Głęboki-Przemysłowy”, położonego w gminie Żukowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-05
 
Renta planistyczna:

Na obszarze planu miejscowego obowiązuje 30% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XVI/106/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu górniczego ”Głogów Głęboki-Przemysłowy”, położonego w gminie Żukowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-05
 
Renta planistyczna:

Na obszarze planu miejscowego obowiązuje 30% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXIII/174/2013 Rady Gminy Żukowice z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Dobrzejowice w gminie Żukowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-22
 
Renta planistyczna:

Na obszarze planu miejscowego obowiązuje 30% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXIII/178/09 Rady Gminy Kotla z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w obrębie Kotla.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-10-09
 
Renta planistyczna:

Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości terenu, określoną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF).