mpzp Uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Legnickiej i Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-27

Renta planistyczna:

Plan ustala następujące stawki procentowe służące naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) w wysokości 0% dla terenów:

a) zieleni urządzonej z towarzyszeniem usług: ZPU,

b) usług sportu i rekreacji: US,

c) obiektów i urządzeń energetyki: E,

d) komunikacji drogowej: KDG, KDL, KDD;

2) w wysokości 30% dla terenów zabudowy mieszkaniowej:

a) jednorodzinnej: MN,

b) wielorodzinnej: MW,

c) wielorodzinnej z towarzyszeniem usług: MWU;

3) w wysokości 30% dla terenów zabudowy usług:

a) handlu:

- o powierzchni sprzedaży od 400m2 do 2000 m2 : UH1,

- o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 : UH2,

b) kultury: UK,

c) turystyki: UT,

d) innych usług: U.

Zobacz treść planu (PDF).

Skarga Wojewody Dolnośląskiego

Załącznik 1

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież