mpzpUchwała nr LXII/511/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niegoszów, gmina Świdnica.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-05

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Skarga Wojewody Dolnośląskiego

Załącznik 1A

Załącznik 1B

 

Załączniki
Download this file (MPZP Świdnica.pdf)MPZP Świdnica.pdf[ ]933 kB
Download this file (Skarga Wojewody Dolnośląskiego.pdf)Skarga Wojewody Dolnośląskiego.pdf[ ]44 kB
Download this file (Zalacznik1A.pdf)Zalacznik1A.pdf[ ]4442 kB
Download this file (Zalacznik1B.pdf)Zalacznik1B.pdf[ ]7031 kB