mpzpUchwała nr XLII/501/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Parkowej dla terenu w rejonie ul. Hetmańskiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-09

Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:
1) terenów oznaczonych symbolami 1KD-L, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D,5KD-D, 6KD-D, 7KD-P, 2UO, 3UO, 7ZP na 0,1%;
2) pozostałych terenów na 3%.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf