mpzpUchwała nr XLVI/398/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Pogorzała.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-07-15

Renta planistyczna:

Dla terenów o przeznaczeniu MN ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 10 maja 2003, poz. 717, z późniejszymi zmianami), równą 30%.

Zobacz treść planu (PDF).