mpzpUchwała nr XLI/468/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Świdnica - Zarzecze II”.


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf