mpzpUchwała nr XLV/270/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Kamiennogórskiej i ul. Jeleniogórskiej w obszarze części działek nr: 11, 12, 13, obręb Pełcznica 2, AM2 w Świebodzicach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf