mpzpUchwała nr XXXV/316/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Dominikowice działka nr 1462/30.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-01

Renta planistyczna:

Ustala dla terenów MN/U wysokość opłaty, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF)