mpzpUchwała nr XLV/394/13 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Strzelin (dz. 14 AM 26)


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg