mpzpUchwała nr XLVIII/430/13 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strzelin – Krzepicka II”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg