mpzpUchwała nr XLVII/1151/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Placu Katedralnego i ulicy Św. Józefa we Wrocławiu


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf