Gmina Platerówka

mpzpUchwała nr XXXIII/173/13 Rady Gminy w Platerówce z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „LIŚCIASTA GÓRA” wraz z terenami przyległymi w gminie Platerówka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc
Zalacznik1.pdf

mpzp Uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy w Platerówce z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Platerówka położonego w gminie Platerówka w obrębach geodezyjnych: Platerówka, Zalipie, Przylasek i Włosień.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-16

Renta planistyczna:

1. Dla wszystkich terenów objętych planem ustala się 20% stawkę, o której mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).