Gmina Muszyna

mpzpUchwała nr XLVII.645.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żegiestów-Zdrój” w Gminie Muszyna


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIII.594.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zespołu sportowo – rekreacyjnego Jaworzyna” na terenie wsi Złockie i Jastrzębik


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI.556.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muszyna w Gminie Muszyna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI.555.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Powroźnik w Gminie Muszyna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI.554.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Leluchów w Gminie Muszyna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIV.461.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 maja 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały nr XXXI.423.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łopata Polska Żegiestów" w Gminie Muszyna (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 17.04.2013 r., poz. 3002).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-03

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXIV.460.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Złockie w Gminie Muszyna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-19

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 z późn. zm.) - w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXI.423.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łopata Polska Żegiestów" w Gminie Muszyna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-17

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawek procentowych, na podstawie, których ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 647 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r.) dla terenów: UUZ, MPL, MN, UZL – 20 %, dla pozostałych – 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIX.407.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muszyna w Gminie Muszyna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-19

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu dla terenów przewidzianych pod zainwestowanie ustala się w wysokości:
1. dla terenów U – 30%.
2. dla terenów TD(Z) – 0,1%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIX.408.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muszyna w Gminie Muszyna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-19

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu dla terenów przewidzianych pod zainwestowanie ustala się w wysokości:
1. MN – 15 %.
2. TD(Z), KD(W) – 0,1 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVIII.379.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru Andrzejówka" w gminie Muszyna podjętego uchwałą Nr XL/490/2006 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 20 lipca 2006 r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-15

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu dla terenów przewidzianych pod zainwestowanie ustala się w wysokości 15% dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVII.367.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Powroźnik.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-06

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) - w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXV.342.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Szczawnik" w gminie Muszyna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-18

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu dla terenów przewidzianych pod zainwestowanie ustala się w wysokości 10 % dla terenów MN, MN/U i RM 15% dla terenów U, U(T), U(P, US, KP, dla pozostałych terenów 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXV.341.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2012r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żegiestów" w gminie Muszyna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-18

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu dla terenów przewidzianych pod zainwestowanie ustala się w wysokości 10% dla terenów MN, MW, MN/U i RM 15%, dla terenów U, U(T), U(P), US, KP, dla pozostałych terenów 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXIII.320.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru Jastrzębik" w gminie Muszyna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-18

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu dla terenów przewidzianych pod zainwestowanie ustala się w wysokości 30% dla zabudowy usługowej, 15 % dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla pozostałych terenów 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXIII.319.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru Żegiestów" w gminie Muszyna podjętego Uchwałą Nr XV/182/2004 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 12 marca 2004r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-17

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu dla terenów przewidzianych pod zainwestowanie ustala się w wysokości 15 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXIII.318.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru Powroźnik" w gminie Muszyna podjętego uchwałą Nr XV/181/2004 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 12 marca 2004r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-13

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu dla terenów przewidzianych pod zainwestowanie ustala się w wysokości 30%, dla pozostałych terenów 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XIX.258.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-09

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planu, o   której mowa w   art.36 ust. 4   Ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z   późn. zm.) dla terenów:   UZL, ZUU – 10%; MN, MP, OS, KS – 20 %; UTW, UTL, US, UM, PU, EW – 30%   ; dla pozostałych terenów 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XVI.214.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muszyna w Gminie Muszyna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-13

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o   których stanowi przepis art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z   póź. zm) w   wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF)

Akt_reczny.pdf

mpzpUchwała nr XIV.192.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Muszyna 1.”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-15

Renta planistyczna:

Ustala się z tytułu uchwalenia planu i związanego z tym wzrostu wartości nieruchomości, stawkę dla naliczania opłat w wysokości:
1. 15% dla terenów zabudowy usługowej.

Zobacz treść planu (PDF)