mpzp Uchwała nr 374/V/2010 Rada Gminy w Kłodzku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenu obejmującego działkę nr 872 we wsi Jaszkowa Dolna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-09
 
Renta planistyczna:

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 30 %.
2. Stawka procentowa, o której mowa w ust.1 jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla Gminy Kłodzko przy zbyciu nieruchomości.


Zobacz treść planu (PDF).