mpzp m Uchwała nr XI/88/11 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 27/1 i 27/5 AM-33, położonych przy ul. Szkolnej w Oławie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 13.12.2011 r.

 

Renta planistyczna

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).