mpzpUchwała nr XLVI/883/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego-1 w Rzeszowie – 1 w części dotyczącej terenów: 3MN/U, 2U, 3U, 1U/P-3U/P, 1U/ZP, 2U/ZP, 1KDL, 2KDD i 1KDW/XR oraz części terenów: 3MN-5MN i 1E.


Data uchwalenia: 2013-01-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-12

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf