mpzpUchwała nr XXVI/474/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Świniarsko.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w „ustawie” dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „MN” - 10 %, dla terenu usług „U”– 15 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf