Powiat prudnicki

mpzpUchwała Nr LIII/825/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice, części wsi Rudziczka i części wsi Mieszkowice w gminie Prudnik


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXVII/218/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi SŁOKÓW-LASKOWICE-NOWY BROWINIEC


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała Nr XXVII/216/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi LASKOWICE-NOWY BROWINIEC


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała Nr XXVII/214/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała Nr XXVII/212/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA-LUBRZA


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

 

mpzp m UCHWAŁA NR XVII/283/2011 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-19

 

Renta planistyczna

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, dla wszystkich terenów objętych planem w wysokości 30%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

 

mpzp m Uchwała nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach administracyjnych miasta.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 04.02.2011 r.

 

Renta planistyczna

Na podstawie art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów przeznaczonych do zagospodarowania ustala się następujące stawki procentowe służące naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenów, których wartość wzrośnie - 30%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 


mpzp m Uchwała nr XXXV/282/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 31.08.2009 r.

Renta planistyczna

Zgodnie z art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości - następującej wysokości:

1) dla terenów, które będą przeznaczone pod funkcje oznaczone symbolami MW i MN - 10 %;

2) dla terenów, które będą przeznaczone pod funkcje oznaczone symbolami U , H, R - 25 %;

3) dla terenów, które będą przeznaczone pod funkcje oznaczone symbolami P, S - 25 %;

4) dla terenów, które będą przeznaczone pod funkcje oznaczone symbolami RM - 05 %.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).