mpzpUchwała nr XLII/967/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy Azymutalnej w mieście Gdańsku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-29

Zobacz treść planu (PDF).

 Gdańsk - geoportal - serwis mapowy