mpzpUchwała nr XXIV/475/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matemblewo-fragment pasa drogowego ulicy Karskiego w mieście Gdańsku.


Data uchwalenia: 2012-03-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-16

Zobacz treść planu (PDF).