Gmina Strzeleczki

mpzpUchwała Nr XXX/188/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczki


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzp m Uchwała nr XLI/294/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności usługowej we wsi Smolarnia.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 24.02.2010 r.

Renta planistyczna

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową dla naliczenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości o którym mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy - dla terenu usług U - 30%.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).