Powiat bieruńsko-lędziński

mpzpUchwała nr IV/6/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych położonych w rejonie ul. Chemików


Data uchwalenia: 2014-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/218/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Chełmskiej, Górnośląskiej i Zakole


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLI/297/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej i Fredry w Lędzinach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LXII/423/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Hołdunowskiej w Lędzinach.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-26

Renta planistyczna:

Zgodnie z art.15 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planu dla obszaru objętego planem. Stawka ta wynosi:
- dla terenu oznaczonego symbolem 1 PU - 2 PU: 10 %;
- dla pozostałych terenów: 0 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

mpzpUchwała nr LXII/422/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-26

Renta planistyczna:

Zgodnie z art.15 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planu dla obszaru objętego planem. Stawka ta wynosi:
- dla terenów oznaczonych symbolami: 1MNU ÷ 3MNU: 5 %
- dla terenów oznaczonych symbolami: 1PU ÷ 3 PU: 10 %
- dla pozostałych terenów: 0 %

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

mpzpUchwała nr LXII/421/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno – wschodniej części dzielnicy Hołdunów w Lędzinach.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-26

Renta planistyczna:

Zgodnie z art.15 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planu dla obszaru objętego planem. Stawka ta wynosi:
- dla terenów oznaczonych symbolami PU: 10%;
- dla pozostałych terenów: 0%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

mpzpUchwała nr LIII/373/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Lędzińskiej w Lędzinach.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-16

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) dla działek, dla których następuje wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia niniejszego planu, stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości ustala się na: 30%, słownie: trzydzieści procent.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1
Załącznik2
Załącznik3

mpzpUchwała nr XXXIX/205/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Kolberga Wieniawskiego, ograniczonego od północy działkami nr 1415/15, 1416/15, 1417/15, 1418/15, 1419/15, 1420/15 i od południa działkami nr 1429/15, 1430/15, 1438/15, 1437/15, 1436/15, 1435/15, 1426/15, 1423/15.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-10

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) nie ustala się stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

mpzpUchwała nr XXXI/194/2013 Rady Miasta Imielin z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulicy Szaniawskiego.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-12

Renta planistyczna:

1. Stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości dla terenów ustalonych w planie wynosi 10%.

2. Stawki, o których mowa w ust. 1 stanowią jednorazową opłatę ustaloną w planie, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXVIII/175/2013 Rady Miasta Imielin z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-15

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) stawka procentowa, służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, wynosi – 10%, słownie: dziesięć procent.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXV/157/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Bpa Adamskiego, Rubinowej i Podmiejskiej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-08

Renta planistyczna:

1. Stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości dla terenów ustalonych w planie wynosi 10%;

2. Stawki, o których mowa w ust. 1 stanowią jednorazową opłatę ustaloną w planie, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XVI/96/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Dunikowskiego, Banachiewicza i Rubinowej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-08

Renta planistyczna:

1. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości wynoszą:

a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1-12 MN – 10%;

b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1-4 MN/U – 10%;

c) dla pozostałych terenów opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nie ustala się.

2. Stawki, o których mowa w ust. 1 stanowią jednorazową opłatę ustaloną w planie, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr IX/46/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulicy Szaniawskiego.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-28

Renta planistyczna:

1. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości wynoszą:

a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1-4 MN – 10%;

b) dla pozostałych terenów opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nie ustala się.

2. Stawki, o których mowa w ust. 1 stanowią jednorazową opłatę ustaloną w planie, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Załącznik3.pdf

mpzpUchwała nr IX/48/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Bpa Adamskiego, Rubinowej i Podmiejskiej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-21

Renta planistyczna:

1. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości wynoszą:

a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1-3 MN – 10%;

b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1-3 MN/U – 10%;

c) dla pozostałych terenów opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nie ustala się.

2. Stawki, o których mowa w ust. 1 stanowią jednorazową opłatę ustaloną w planie, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1
Załącznik2
Załącznik3

 

mpzpUchwała nr IX/45/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Malczewskiego, Wandy, Sikorskiego i Imielińskiej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-28

Renta planistyczna:

1. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości wynoszą:

a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1-12 MN – 10%;

b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1-3 MN/U – 10%;

c) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1-5 U/MN – 10%;

d) dla pozostałych terenów opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nie ustala się.

2. Stawki, o których mowa w ust. 1 stanowią jednorazową opłatę ustaloną w planie, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Załącznik3.pdf

mpzpUchwała nr VII/33/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Hallera, Skargi, Pośpiecha, Imielińskiej i Łąkowej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-19

Renta planistyczna:

1. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości wynoszą:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN1, MN2, MN3 – 10%;

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: UMN, U – 10%;

3) dla pozostałych terenów opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nie ustala się.

2. Stawki, o których mowa w ust. 1 stanowią jednorazową opłatę ustaloną w planie, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Załącznik3.pdf

mpzpUchwała nr VII/35/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-19

Renta planistyczna:

1. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości wynoszą:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN1, MN2, MN3 – 10%;

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: UMN, U – 10%;

3) dla pozostałych terenów opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nie ustala się.

2. Stawki, o których mowa w ust. 1 stanowią jednorazową opłatę ustaloną w planie, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Załącznik3.pdf

mpzpUchwała nr VII/34/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-19

Renta planistyczna:

1. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości wynoszą:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN1 – 10%;

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: UMN – 10%;

3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: PU – 15%;

4) dla pozostałych terenów opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nie ustala się.

2. Stawki, o których mowa w ust. 1 stanowią jednorazową opłatę ustaloną w planie, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Załącznik3.pdf

mpzpUchwała nr X/38/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Jedlina w rejonie Brzezin i „Łąk Ku Korzeńcu” w gminie Bojszowy.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-03

Renta planistyczna:

Zgodnie z art.15 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planu dla terenów objętych planem. Stawka ta wynosi:

- dla terenu oznaczonego symbolem WS/Z - 30%,

- dla terenów oznaczonych symbolami 1ZE, 2ZE i 3ZE - 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

mpzpUchwała nr VIII/31/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Międzyrzecze w rejonie ulicy Kopalnianej i Przecznej w gminie Bojszowy.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-07

Renta planistyczna:

Dla terenu oznaczonego symbolem MNU ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu w wysokości 25 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1