Powiat żywiecki

mpzpUchwała nr LVI/310/14 Rady Gminy Świnna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świnna


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-15

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIV/258/2014 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły dla obszaru działki nr 1114/3 obręb: Soblówka


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIII/284/14 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 27 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Radziechowy-Wieprz, w obszarach Radziechowy, Przybędza, Wieprz-1, Wieprz-2, Wieprz-3, Brzuśnik, Bystra i Juszczyna


Data uchwalenia: 2014-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/263/2014 Rady Gminy Milówka z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milówka


Data uchwalenia: 2014-03-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-01

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LVIII/301/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Rajcza, obejmującej obszar położony w miejscowości Rycerka Dolna – część terenu ośrodka wypoczynkowego „Rycerka”


Data uchwalenia: 2014-02-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LVIII/302/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Rajcza, obejmującej obszar położony w miejscowości Rycerka Dolna – teren obok Remizy OSP


Data uchwalenia: 2014-02-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LIII/377/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca w granicach administracyjnych miasta


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XI/83/2011 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca w granicach administracyjnych miasta.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-11

Renta planistyczna:

Zgodnie art. 15 ust. 2 pkt.12 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik.pdf
Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik0.pdf

mpzpUchwała nr LXII/515/2010 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca w dzielnicy Śródmieście w obszarze jednostek urbanistycznych : S2.2 - 1US1, S2.2 - 2US1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-26

Renta planistyczna:

Ustala się jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik3.jpg
Zalacznik2.jpg
Załącznik1

mpzpUchwała nr LIV/443 /2010 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca w dzielnicy Śródmieście w obszarze jednostki urbanistycznej : A4.1-10MN1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-04

Renta planistyczna:

1) Ustala się jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmian  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2) Przedmiotowa opłata obejmuje działki położone w granicach następujących terenów:
- 1) MW2 – 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik3.jpg
Zalacznik2.jpg
Załącznik1

mpzpUchwała nr XV/113/2012 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły dla obszaru działki nr 874, obręb: Soblówka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-10

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy, w   wysokości   15%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XV/112/2012 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły w rejonie Boiska Sportowego w sołectwie Złatna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-10

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy, w   wysokości   15%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXXVII.196.2013 Rady Gminy Ślemień z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ślemień.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-09

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę opłat od wzrostu wartości wszystkich nieruchomości z tytułu uchwalenia planu w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalaczniknr 1 arkusz nr 1.1..pdf
Zalaczniknr 1 arkusz nr 1.2..pdf
Zalaczniknr 1 arkusz nr 1.3.pdf
Zalaczniknr 1 arkusz nr 1.4.pdf
Zalaczniknr 1 arkusz nr 1.5.pdf
Zalaczniknr 1 arkusz nr 1.6.pdf
Zalaczniknr 1 arkusz nr 1.7.pdf
Zalaczniknr 1 arkusz nr 1.8.pdf
Zalaczniknr 1 arkusz nr 1.9.pdf
Zalaczniknr 1 arkusz 1.10.pdf
Zalaczniknr 1 arkusz nr 1.11.pdf
Zalaczniknr 1 arkusz 1.12.pdf
Zalaczniknr 1 arkusz 13.pdf
Zalaczniknr 1 arkusz 1.14.pdf

mpzpUchwała nr XXV/105/2012 Rady Gminy Rajcza z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rajcza, obejmującej obszar w rejonie wyciągu narciarskiego „Mały Rachowiec” w Zwardoniu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy (z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu) w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.JPG
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XI/45/2011 Rady Gminy Rajcza z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rajcza, obejmującej obszar Kolonii w Rycerce Górnej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-15

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami) ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na :

1) 20% - dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1UC/Mn.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

Zalacznik2.jpg

Zalacznik3.jpg

Załącznik4

mpzpUchwała nr XI/44/2011 Rady Gminy Rajcza z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rajcza, obejmującej obszar działki nr 10301/112 w Rajczy.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-15

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami) ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na :

1) 20% - dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1UT/US, 1US/ZU.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

Zalacznik2.jpg

Zalacznik3.jpg

Załącznik4

mpzpUchwała nr XI/46/2011 Rady Gminy Rajcza z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rajcza, obejmującego obszar góry Praszywka w Rycerce Górnej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-22

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami) ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy:

1) 20% - dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami : MN/MT , US-UT, UT.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

Zalacznik1a.JPG

Zalacznik2.JPG

załącznik nr 3.pdf

mpzpUchwała nr XLV/278/2010 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 2 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy-Wieprz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-23

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami) ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy:
1) 15% - dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem : MNj, U, Up, , UK, UO, UZ, U-P, U-P/sse, P, UT, US;

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Załącznik3

mpzpUchwała nr XLIII/266/09 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie drogi ekspresowej S-69 oraz drogi powiatowej nr 1435 S na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-23

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami) ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na
 20% - dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXX/187/2012 Rady Gminy Milówka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milówka dla fragmentów obejmujących sołectwa: Kamesznica, Laliki i Milówka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-12

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę, na podstawie której nalicza się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy - 10%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf