Powiat Rybnik

mpzpUchwała nr 706/XLVI/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, w obszarze na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej


Data uchwalenia: 2014-05-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 606/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów:

1) teren Nr 1 – w dzielnicy Popielów – Radziejów przy ulicach Dygasińskiego, Trzech Krzyży
i Niepodległości,
2) tereny Nr 2 ÷ Nr 5 w dzielnicy Śródmieście przy ulicach Dworek i Wiejskiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 304/XXII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszary oznaczone symbolem MPZP 1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-12

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr 78/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-02

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej równą 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik10.pdf
Zalacznik11.pdf
Zalacznik12.pdf
Zalacznik13.pdf
Zalacznik14.pdf
Zalacznik15.pdf
Zalacznik16.pdf
Zalacznik17.pdf
Zalacznik18.pdf
Zalacznik19.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik20.pdf
Zalacznik21.pdf
Zalacznik22.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf
Zalacznik9.pdf

mpzpUchwała nr 729/LI/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rybnika dla określonych terenów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-20

Renta planistyczna:

1. Ustala się  następujące stawki służące naliczaniu opłat jednorazowych, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodar waniu przestrzennym:

1) dla terenów o symbolach 1UC i 2UC – 30 %,
2) dla terenów o symbolach 1ZP÷4ZP - 7 %,
3) dla terenów o symbolach 1ZM i 2ZM – 5 %

2. Na pozostałych terenach nie wymienionych w ust. 1 w związku z z chowaniem ich dotychczasowego użytkowania lub przeznaczenia nie ustala się stawki procentowej służącej naliczaniu renty planistycznej.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Załącznik3

Uchwała nr 465/XXXIII/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 03.04.2013r.

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) tereny o symbolach przeznaczenia podstawowego U, MU – 30 %,
2) tereny o symbolach przeznaczenia podstawowego MW, MN – 20 %,
3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 – 10 %.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)