Powiat Pszczyński

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.30.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 31 lipca 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Suszec z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Kryry w gminie Suszec


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVI/47/369/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Kryry w gminie Suszec


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LIII/604/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów miasta Pszczyna oznaczonych symbolami A i B.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-15

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem nie ustala się stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – nie następuje wzrost ich wartości w związku z uchwaleniem planu.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.JPG
Zalacznik2

Zobacz plan Miasta i Gminy Pszczyna

mpzpUchwała nr XXXIV/428/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Pszczynie przy ul. Chrobrego.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-26

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)
Zalacznik1.pdf

Zobacz plan Miasta i Gminy Pszczyna

mpzpUchwała nr XXVIII/110/243/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru sołectwa Rudziczka.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w   wysokości: 15% (słownie: piętnaście procent), za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami MN, dla których ustala się stawkę w   wysokości 10% (słownie: dziesięć procent).

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik 1.pdf
Załącznik 2.pdf
Załącznik 3.pdf

 

mpzpUchwała nr XXV/86/219/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działek 2605/477 i 2607/478 w Suszcu przy ulicy Pszczyńskiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-04

Renta planistyczna:

Dla całego obszaru objętego planem ustala się stawkę procentową, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy, w   wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXV/84/217/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Rudziczka i Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z miastem Żory i Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i Królówka (w granicach zgodnie z uchwałą Rady Gminy Suszec Nr X/76/88/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Rudziczka i Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z miastem Żory i Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i Królówka).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-04

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647):
1) teren o symbolu przeznaczenia podstawowego PR – 30 %,
2) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 – 5 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXV/85/218/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 25 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwie Suszec, w granicach określonych w załączniku graficznym do uchwały Rady Gminy Suszec Nr XVI/5/138/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwie Suszec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-04

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się stawkę 30% służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z   2012 r. poz. 647).

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXII/57/190/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu na zbiegu ulic Wyzwolenia i Nierad w sołectwie Kryry.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-30

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami):
1) teren o symbolu przeznaczenia podstawowego U – 30 %,
2) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt. 1– 5 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXI/53/186/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyrodniczych sołectwa Suszec i Kobielice – Lasy Kobiórskie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-27

Renta planistyczna: 

Dla terenów objętych planem ustala się 5   % stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXI/54/187/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części sołectwa Suszec w granicach ulic: Powstańców, Na Grabówki i Królówka do granic lasów od strony północno-wschodniej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-27

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami):
1) tereny o symbolach przeznaczenia podstawowego MN, U i UT – 30 %,
2) tereny o symbolach przeznaczenia podstawowego RM – 20 %,
3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 – 5 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXI/55/188/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Rudziczka i Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z miastem Żory i Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i Królówka (w granicach zgodnie z uchwałą Nr X/77/89/2011 Rady Gminy Suszec z dnia 25 sierpnia 2011 roku).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-27

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami):
1) teren o symbolu przeznaczenia podstawowego PB – 30 %,
2) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1– 5 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XI/82/94/2011 Rady Gminy Suszec z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mizerów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-07

Renta planistyczna:

Ustala się, jednorazową opłatę w stosunku procentowym do wzrostu wartości w wysokości:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: D1MN, D2MN, D7MN, D12MN, D17MN, D19MN, D21MN, D31MN, D35MN, D36MN, D7MN/U, D8MN/U, D14MN/U, D1RP, D3RP, D2MW, D3RMm, D9RMm, D10RMm, D11RMm, D12RMm, D13RMm, D14RMm, D15RMm, D3U, D4U, D5U, D6U, D7U, D1PG - 30%;

2) dla pozostałych terenów – 0% pozostałe tereny zachowują przeznaczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą: XXXII/60/266/2005 Rady Gminy Suszec z dnia 31 sierpnia 2005 roku.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXXIII/416/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek ewidencyjnych nr 2254/81 oraz 2411/81 położonych w Studzionce.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-29

Renta planistyczna:

Określa się stawkę procentową służącą do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXXIII/415/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów położonych w Łące przy ul. Cieszyńskiej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-29

Renta planistyczna:

Dla obszaru objętego planem ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr VII/58/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego sołectwa Ćwiklice i Rudołtowice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-17

Renta planistyczna:

1. Dla terenów o symbolach A 31 MN; A1 US; A15 U; A2 RP; A13 KDD; B11 MNZ oraz dla części terenów o symbolach A32 MN; A55 MN; A56 MN; A18 MNZ; A14 U; A63 KDW; B4 MNZ; B9 MNZ; B10 MNZ oznaczonych graficznie na rysunku planu ustala się 30 % stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).

2. Na pozostałych terenach nie wymienionych w ust. 1 w związku z zachowaniem ich dotychczasowego użytkowania lub przeznaczenia nie ustala się stawki procentowej służącej naliczaniu renty planistycznej.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik2.doc
Rysunek planu.jpg

mpzpUchwała nr XIX/215/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części sołectwa Pawłowice w gminie Pawłowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-02

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości w   związku z   uchwaleniem planu, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy w   wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr X/114/2011 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części sołectwa Pawłowice w gminie Pawłowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-22

Renta planistyczna:

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P ÷ 4P, 1KS, 3U, 1MNU ÷ 4MNU oraz 16MN ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2, 30% stawkę, służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

2. Dla pozostałych terenów objętych planem, stawki służącej do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, z uwagi na fakt, że wzrost wartości nieruchomości nie nastąpił, nie ustala się.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr VII/88/2011 Rady Gminy Pawłowice z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Pawłowice i Warszowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-12

Renta planistyczna:

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 6U, 7U, 1MN, 14 MN, 33MN, 35MN, 42MN, 44MN, 46MN, 47MN, 48MN oraz 49MN ustala się, z zastrzeżeniem ust 2, 30% stawkę, służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

2. Dla pozostałych terenów objętych planem stawki, o której mowa w ust.1 nie ustala się.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr VII/89/2011 Rady Gminy Pawłowice z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Warszowice, dla obszaru działek nr 988/91, 986/91, 990/91, 992/91 km2 dod 5 w obrębie Warszowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-12

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF)