Powiat Sosnowiec

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.32.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 1 sierpnia 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 1031/LIX/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego po północnej stronie ul. Kordonowej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 1031/LIX/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego po północnej stronie ul. Kordonowej


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.2.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 23 stycznia 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 886/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec Śródmieście”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 886/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec Śródmieście”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 667/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Zagórze Centrum”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-07

Renta planistyczna:

1. Ustala się następujące wysokości stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w przepisach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, opisanych w § 5 ust. 1 pkt 1 uchwały.

1) stawkę 25 % - dla terenów oznaczonych symbolami: L.5 U,UC, L.9 U, L.11 U;

2) stawkę 20 % - dla terenów oznaczonych symbolami: L.1 U, L.2 U,MN, L.3 MN,MW, L.6 U , L.7 U;

3) stawkę 5 % - dla terenów oznaczonych symbolami: L.3a MN, L.4 U,MN, L.8 UKR, a także dla terenów układu komunikacyjnego – L.KD9 KT, L.KD9a KT, L.KD12 KT,D, L.KD6 L1x2, L.KD7 D1x2, L.KD8 D1x2, L.KD11 D1x2, L.KD10 X,Z, miejsc postojowych - L.10 Uk(p), L.12 Uk(p) oraz terenów zieleni izolacyjnej, towarzyszącej układowi drogowo – ulicznemu, oznaczonych symbolami: L.13 ZI, L.14 ZI, L.15 ZI, L.16 ZI, L.17 ZI, L.17a ZI, L.18 ZI.

2. Dla terenów dróg i ulic stanowiących podstawowy układ dróg publicznych, obejmujących tereny oznaczone symbolami: L.KD1 G2x2, L.KD2 G1x4, L.KD3 Sk, L.KD4 L1x4, L.KD4a L1x2, L.KD5 Sk - stawki procentowej nie ustala się.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr 631/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. Jedności.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-09

Renta planistyczna:

W niniejszym planie ustala się, w odniesieniu do terenów, których wartość wzrosła w wyniku uchwalenia niniejszego planu, stawkę procentową w wysokości 20%, na podstawie której ustala się wysokość jednorazowej opłaty zwanej „rentą planistyczną”.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr 321/XX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu obejmującego obszar „Środula-Północ”, przyjętego uchwałą Nr 233/XIX/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2003 roku – obejmującej teren położony pomiędzy ul.Sokolską i Potokiem Zagórskim.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-12

Renta planistyczna:

1. Prezydent Miasta będzie pobierał jednorazową opłatę, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości (spowodowanego ustaleniami niniejszego planu), według następujących stawek:

1) 20 procent dla terenów o przeznaczeniu ustalonym jako teren usług, oznaczonych symbolem U;

2) 10 procent dla terenów o przeznaczeniu ustalonym dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolem MN, jak również dla zieleni urządzonej wraz z usługami oraz z usługami sportu i rekreacji, oznaczonych symbolami ZP,U i ZP,US;

3) 5 procent dla terenów projektowanych dróg dojazdowych oznaczonych symbolami: Va.KD5 D i Va.KD7 D.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr 169/X/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo--wschodniej części gminy Sosnowiec, przyjętego uchwałą Nr 711/XLIII/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005 r., obejmującego rejon obszaru poeksploatacyjnego CTL „Maczki-Bór” S.A. (pola „Bór-Zachód”) i ulicy Grenadierów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-13

Renta planistyczna:

1. W niniejszej zmianie fragmentu planu ustala się, w odniesieniu do terenów, których wartość wzrosła w wyniku uchwalenia niniejszej zmiany fragmentu planu, stawkę procentową w wysokości 20%, na podstawie której ustala się wysokość opłaty zwanej „rentą planistyczną”.

2. Niniejsza zmiana fragmentu planu nie zmienia, w stosunku do planu miejscowego obowiązującego przed podjęciem niniejszej uchwały, przeznaczenia terenów oznaczonych symbolami:

1) Ba.2 P,U, Ba.3 P,U, Ba.15 ITE, Ba.18 UMN(ZZ), Ba.24a ZI, Ba.44 U(k), Ba.WS 1, Ba.KK1, Ba.KK3, Ba.KD 5-L, Ba.KD 26-D – w całości,

2) Ba.3a P,U, Ba.4 P,U, Ba.14 ITO(NU), Ba.18a UMN(ZZ), Ba.31 ZI(ZZ), Ba.55 ZP,U(k), Ba.KD 14-L, Ba.KD 15-D – w części.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1

mpzpUchwała nr 28/IV/11 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu położonego w rejonie ulic: Gabriela Narutowicza i 3-go Maja, przyjętego Uchwałą Nr 796/XLII/02 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2002 r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-07

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.jpg

Uchwała Nr 416/XXXII/08 R a d y Mi e j s k i e j w S o s n o w c u
z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Zagórze-Północ” i „Zagórze-rejon ul. Kosynierów”

Renta planistyczna:

Ustala się następujące wysokości stawek dotyczących opłat określonych w ust. 1, w odniesieniu do nieruchomości położonych w granicach terenów:
a) zabudowy usługowej, oznaczonych symbolami: N.22 U i N.23 U – 30%,
b) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczonych symbolami: N.6 P,U, N.7 P,U, N.10 P,U, N.18 P,U, N.26 P,U, N.32 P,U – 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zobacz rysunek planu (JPG)

 

UCHWAŁA NR 466/XXXV/08 Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie
Sosnowiec, obszaru „Towarowa”.

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki - 30% (słownie: trzydzieści) dla terenu o przeznaczeniu na cele usługowo-mieszkaniowe, oznaczonego symbolem H.17U,MW.

Zobacz treść planu (PDF)

Zobacz rysunek planu (JPG)