Powiat Katowice

mpzpUchwała nr XLV/1063/14 Rady Miasta Katowice z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czterech terenów położonych w dzielnicy Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja (teren nr 1), Ćwiklińskiej (teren nr 2), Mastalerza (teren nr 3), Domeyki (teren nr 4), przyjętego uchwałą nr X/153/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r., w zakresie terenów położonych w rejonie ulic: Zubera, Bielskiej i Szebesty


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/1062/14 Rady Miasta Katowice z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach, przyjętego uchwałą nr XI/184/11 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2011 r., w zakresie terenu położonego w rejonie ulicy Chorzowskiej i ulicy Piastów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/1061/14 Rady Miasta Katowice z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Krasińskiego i ul. Równoległą w Katowicach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/1060/14 Rady Miasta Katowice z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląskiej – ul. Granicznej – ul. Francuskiej w Katowicach, przyjętego uchwałą Nr XL/823/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2005 r., w zakresie terenów położonych w rejonie Al. Górnośląskiej i ul. Francuskiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVII/844/13 Rady Miasta Katowice z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy Al. Górnośląską, ul. Francuską i ul. Damrota w Katowicach.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-11

Renta planistyczna:

W obszarze objętym planem ustala sięstawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenu oznaczonego symbolem U: 30%, słownie: trzydzieści procent;

2) dla terenu oznaczonego symbolem KDZ: 5%, słownie: pięć procent.

Zobacz treść planu (PDF).

Geoportal - Katowice - system informacji przestrzennej Katowic.

mpzpUchwała nr XXXIX/888/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Załęskiej, Wincentego Pola i Ligockiej w Katowicach – część wschodnia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-06

Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym:

1) 30% (słownie: trzydziesto procentową) dla terenów: U, UP,

2) 20% (słownie: dwudziesto procentową) dla terenów: MWU, US/ZP, U/ZP,

3) 10% (słownie: dziesięcio procentową) dla terenów: MM, MW/ZP,

4) 5% (słownie: pięcio procentową) dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF)

 Geoportal - Katowice - system informacji przestrzennej Katowic.

mpzpUchwała nr XVIII/375/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 5% dla wszystkich terenów.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

Zalacznik2.pdf

Geoportal - Katowice - system informacji przestrzennej Katowic.

mpzpUchwała nr XLIII/1025/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Załęskiej, Wincentego Pola i Ligockiej w Katowicach – część zachodnia


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-31

Zobacz treść planu (PDF).

 Geoportal - Katowice - system informacji przestrzennej Katowic.

mpzpUchwała nr LXI/1245/10 Rady Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Gen. Józefa Hallera i Janusza Korczaka w dzielnicy Szopienice w Katowicach.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-20

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
1) dla terenów oznaczonych symbolem 1U/MW, 2U/MW, 1MW/U, 2MW/U, 3MW/U, 4MW/U i 5MW/U, 1U/MN,
2U/MN i 3 U/MN, 1U i 2U ustala się stawkę 30%, słownie: trzydzieści procent;
2) dla terenów oznaczonych symbolem MWs, 1MWn do 11MWn, 1MN do 10MN, 2KS, 1US, 2US, 3US i 2UK ustala się stawkę 20%, słownie: dwadzieścia procent;
3) dla terenów oznaczonych symbolem 1UO, 2UO, 1KS, 1UK, UZ, od 1ZP do 12ZP, od 1WS do 3WS, E, 1KK do 6KK ustala się stawkę 10%, słownie: dziesięć procent.
4) dla terenów oznaczonych symbolem KDS2/3, KDŁ, 1KDG1/2, 2KDG1/2, 1KDZ1/2, KX/2aKDZ1/2, 2bKDZ1/2, 3KDZ1/2, od 1KDL1/2 do 6KDL1/2, od 1KDD1/2 do 7KDD1/2, 1KDW, 2KDW ustala się stawkę 5%, słownie: pięć procent.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1

Załącznik2

Geoportal - Katowice - system informacji przestrzennej Katowic.

mpzpUchwała nr XI/184/11 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-07

Renta planistyczna:

Ustala się, stawki procentowe, na podstawie których określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:

1) 5% (słownie: pięć procent) dla jednostek planu oznaczonych symbolem: 1KDGP,Z; KDGP; 1KDG; KDZ; KDGP,Z/KDG; 3KDGP/KDGP; 4KDGP,Z/KDZ; KDL; KDD; KDX; KDW; KSP; KSP,ZP; KSG; KP; Up; UKR; IT; ITE; ITG; 1ITW; ITK; ZE; ZP; ZPI; WS; ZC;

2) 30% (słownie: trzydzieści procent) dla jednostek planu oznaczonych symbolem: MW; 1MWU; 1UM; U; 1UZP.

Zobacz treść planu (PDF).

Załacznik1

Załącznik2

Załącznik3

Załącznik4

Geoportal - Katowice - system informacji przestrzennej Katowic.

Uchwała nr XX/442/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Alei Korfantego w Katowicach.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 09.05.2012r.

Renta planistyczna:

 

W obszarze objętym planem ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się  opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
1. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1UM, 2UM, 3UM, U ustala się stawkę 30 %, słownie: trzydzieści procent;
2. Dla terenów oznaczonych symbolami: UA, KDL/KT, 1KDL, 2KDL, 3KDL , 1KDP, 2KDP, 3KDP,
1KPP, 2KPP ustala się stawkę 5 %, słownie: pięć procent.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Geoportal - Katowice - system informacji przestrzennej Katowic.

Uchwała nr VI/55/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Bażantów.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 20.04.2011r.

Renta planistyczna:

Ustala się, stawki procentowe, na podstawie których określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:

1) 5% (słownie: pięć procent) dla jednostek planu oznaczonych symbolami: 1KDZ, 2KDZ, 3KDL;
2) 30% (słownie: trzydzieści procent) dla jednostek planu oznaczonych symbolami: 4MW; 5MWU; 6MW, 7MW, 8MW, 9MW.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Zobacz pozostałe plany dla Katowic.

 Geoportal - Katowice - system informacji przestrzennej Katowic.

mpzpUchwała nr XLIII/1024/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Murcki - Staszic”, obejmującego teren zlokalizowany w rejonie ulic Barbórki i Adama w Katowicach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIX/897/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wieczorek” obejmującego teren zlokalizowany w rejonie ulicy 73 Pułku Piechoty w Katowicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-06

Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:

1) 30% – dla terenu oznaczonego symbolem UP;
2) 5% – dla terenu oznaczonego symbolem KDGP,Z.

Zobacz treść planu (PDF)

 

Uchwała nr VII/104/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 18.05.2011r.

Renta planistyczna:

Ustala się, stawki procentowe, na podstawie których określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:

1) 5% (słownie: pięć procent) dla jednostek planu oznaczonych symbolem: 1KDGP, 1KDZ, 1KDL/Z, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 1KDX, 2KDX, 3KDX, 1KP, 2KP, 3KP, 4KP, 1KK, 2KK, 3KK, 4KK, 1US, 1ZD, 2ZD, 3ZD, 1ZL, 2ZL, 3ZL;
2) 30% (słownie: trzydzieści procent) dla jednostek planu oznaczonych symbolem: 1KSP, 2KSP, 3KSP, 1U; 2U; 3U; 4U; 1UKS; 1PU; 2PU; 3PU; 1MWU, 2MWU, 3MWU, 4MWU, 1MMU; 2MMU; 1MN; 2MN; 3MN; 4MN; 5MN; 6MN; 7MN; 8MN; 9MN; 10MN; 1MM; 1MW; 2MW; 3MW; 4MW; 2US.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

 

Uchwała nr X/150/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego KWK „Murcki”, położonego w rejonie ulicy Leśników w Katowicach.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 08.07.2011r.

Renta planistyczna:

Ustala się, stawki procentowe, na podstawie których określa się opłatę, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:

1) 5% dla terenów oznaczonych symbolami: 01ZP; 01Z; 01ZL; 02ZL; 01ZLp; 01WS/Z; 01KDZ; 01KDL ;
2) 15% dla terenów oznaczonych symbolami 01US; 02US ;
3) 30% dla terenów oznaczonych symbolami 01U; 02U.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Uchwała nr X/152/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kijowskiej, Książęcej i Ligockiej w Katowicach.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 15.07.2011r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36    ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
1)dla terenów oznaczonych symbolami od 1U/M do 10U/M , U/P , 1MW/U, 2MW/U , UO ,
od 1U do 3U , 1U/KSp , 2U/KSp ustala się stawkę 20%, słownie: dwadzieścia procent;
2)dla terenów oznaczonych symbolami od 1MN do 5MN , od 1MW do 5MW , MZ , ZP/WS , od 1KDW do 8KDW , KP , K , G , 1KK , 2KK ustala się stawkę 10%, słownie: dziesięć procent;
3)dla terenów oznaczonych symbolami 1KDG1/2 , 2KDG1/2 , 1KDZ1/2 , 2KDZ1/2 , od 1KDL1/2 do 3KDL1/2 ,od 1KDD1/2 do 5KDD1/2 ustala się stawkę 5%, słownie: pięć procent;

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Uchwała nr X/153/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czterech terenów położonych w dzielnicy Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja (teren nr 1), Ćwiklińskiej (teren nr 2), Mastalerza (teren nr 3), Domeyki (teren nr 4).

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 18.08.2011r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę:
1) 30% (słownie: trzydziesto procentową) - dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi o symbolach: 1U-2U; 1U,P-4U,P; 1P,
2) 20% (słownie: dwudziesto procentową) - dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi o symbolach:
1MN-9MN; 1MW; 1MN,U-7MN,U; 1U,MM-2U,MM; 1MW,U; 1C,MM,
3) 10% (słownie: dziesięcio procentową) - dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi o symbolach: 1U,ZP; 1UZ,ZP; 1KS-2KS,
4) 5% (słownie: pięcio procentową) - dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi o symbolach: 1ZP-2ZP; 1ZD; 1ZL-3ZL; 2KDZ 2/2; 1KDZ 1/2, 3KDZ 1/2; 4 KDZ 1/2; 1KDL 1/2-4KDL 1/2; 1KDD 1/2-11KDD 1/2; 1KDW-2KDW;.KXp; Kp.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Uchwała nr XI/183/11 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Obroki w Katowicach.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 02.09.2011r.

Renta planistyczna: 

Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36    ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

1) dla terenów oznaczonych symbolami 1U/PT, 2U/PT, 3U/PT, 4U/PT, U/KSp, UH, U/KS, 1MW/U i 2MW/U ustala się stawkę 30%, słownie: trzydzieści procent;
2) dla terenu oznaczonego symbolami U/ZP i C ustala się stawkę 20%, słownie: dwadzieścia procent;
3) dla terenów oznaczonych symbolami KDG, 1KDZ1/2, 2KDZ1/2, 1KDD1/2, 2KDD1/2, WS, ZP , ustala się stawkę 5%, słownie: pięć procent.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

 

Uchwała nr XI/184/11 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 07.09.2011r.

Renta planistyczna:

Ustala się, stawki procentowe, na podstawie których określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:
1) 5% (słownie: pięć procent) dla jednostek planu oznaczonych symbolem: 1KDGP,Z; ...KDGP; 1KDG; …KDZ; ...KDGP,Z/KDG; 3KDGP/KDGP; 4KDGP,Z/KDZ; …KDL; …KDD; ...KDX; ...KDW; ...KSP; ...KSP,ZP;...KSG; …KP; …Up; …UKR; …IT; …ITE; …ITG; 1ITW; …ITK; …ZE; …ZP; …ZPI; …WS;  …ZC;

2) 30% (słownie: trzydzieści procent) dla jednostek planu oznaczonych symbolem: …MW; 1MWU; 1UM; …U; 1UZP.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)