Powiat tarnogórski

mpzpUchwała nr XLVI/440/2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 2 położonego przy ul. Unii Europejskiej, dla obszaru nr 4 położonego przy ul. Z.Nałkowskiej oraz dla obszaru nr 7 położonego przy ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/307/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Miasteczko Śląskie – Sołectwo Bibiela


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr IX/93/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla części obszaru sołectwa Boniowice i Karchowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-03

Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów w obszarze planu, określa się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na 15% (słownie: piętnaście procent).

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

mpzpUchwała nr XLIX/525/2010 Rady Gminy Tworóg z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg w sołectwie Brynek i Tworóg.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-03-16

Renta planistyczna:

1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu pr zestrzennym ustala się stawkę opłat od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu Dla występujących w planie terenów w wysokości: 30%:

a) MZ – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z utrzymaniem zabudowy zagrodowej;
b) MN -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
c) MW-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
d) UU – tereny zabudowy usługowej handlu i usług;
e) UO – tereny zabudowy usługowej oświaty i nauki;
f) UD – tereny zabudowy usługowej kultu religijnego;
g) UT – tereny zabudowy usługowej transportu i komunikacji;
h) US1 – tereny sportowo rekreacyjne otwarte;
i) P1– tereny zabudowy techniczno produkcyjnej;
2. W wysokości: 5%:

a) R – tereny rolnicze;
b) RM – tereny zabudowy zagrodowej;
c) ZL – tereny zieleni – zieleń leśna;
d) ZP1 – tereny zieleni urządzonej;
e) ZP2 – tereny zieleni nieurządzonej;
f) ZP3 – tereny zieleni nieurządzonej ;
g) WS1 – tereny wód powierzchniowych płynących;
h) WS2 – tereny wód powierzchniowych stojących;
i) KDGP– tereny dróg głównych ruchu przyspieszonego;
j) KDG – tereny dróg głównych;
k) KDZ – tereny dróg zbiorczych;
l) KDL – tereny dróg lokalnych;
m) KDD – tereny dróg dojazdowych;
n) KDW –tereny dróg wewnętrznych;
o) TIW – tereny infrastruktury technicznej wodociągowej;
p) TIK – tereny infrastruktury technicznej kanalizacyjnej,
q) TIG – tereny infrastruktury technicznej gazowej;
r) KK – tereny komunikacji kolejowej – nie będące terenami zamkniętymi.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Załącznik3.pdf

mpzpUchwała nr LVI/471/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-28

Renta planistyczna:

1. Ustala się stawkę procentową w wysokości 15% (słownie: piętnaście procent) określoną w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości położonych w granicach terenów objętych zmianą planu miejscowego, będącą podstawą do określania opłaty, która zostanie pobrana przez Burmistrza Miasta Radzionków, w wypadku jej zbycia przez właściciela albo użytkownika wieczystego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, obejmującą tereny:
1) które zmieniły przeznaczenie, wskazane na rysunku planu i oznaczone symbolami: B.5S/ZP/US, B.5S/AUC, B.1S/PU, B.2S/AUC, B.8S/MU, B.3S/MU, B.1PUM, B.67MU, B.68MU, C.35S/MU, C.10S/PU, C.3PUM, B.10S/MU, B.9S/MU oraz fragmenty terenów oznaczonych symbolami A.2S/MU, A.1MU, B.2MU, B.3S/PU, B.32S/MU, B.33S/MU, C.7S/PU, B.3S/ZP/AUC, B.38MU i B.37MU;

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Załącznik4.jpg

mpzpUchwała nr XXVIII/234/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach ustanowionej strefy ochronnej Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" dla obszaru udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "Miasteczko na terenie działki nr 39/3.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-08

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego, dla wszystkich terenów objętych planem wynosi 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVI/221/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglin Zachód.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-26

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenów: MN, MN-U i U ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości;

2) dla terenów nie wymienionych w pkt 1) ustala się 5% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanejze wzrostem wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XI/61/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach Strefy Aktywności Gospodarczej w Miasteczku Śląskim.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-23

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego wynosi:

1) dla terenów zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami: A1-U, A2-U, B1-U stawka wynosi 20%,

2) dla terenów produkcyjno – usługowych oznaczonych na rysunku planu symbolami: od E1-PU do E10-PU, E1-PE, B1-KSU stawka wynosi 30%,

3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej oznaczonych na rysunku planu symbolami: od A1-MN do A7-MN, B1-MNU stawka wynosi 15%,

4) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie i nie wymienionych w pkt 1 - 3 stawka wynosi 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.doc
Załącznik4.pdf

mpzpUchwała nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 25 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Miasteczko Śląskie - Sołectwo Bibiela.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-30

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu miejscowego wynosi:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: od C1-MNI do C4-MNI, od C1-MNII do C8-MNII, od C1-MNIII do C3- MNIII, od C1-MNIV do C8-MNIV, od C1-UI do C2-UI stawka wynosi 15%,

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C1-UKI stawka wynosi 1%,

3) dla terenu produkcyjno – usługowego oznaczonego na rysunku planu symbolem C1-PUI stawka wynosi 30%,

4) dla terenu sportu i rekreacji oznaczonego na rysunku planu symbolem C1-USI stawka wynosi 10%,

5) dla pozostałych terenów nie wymienionych w pkt 1 - 4 stawka wynosi 5%.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglinek.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-04

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenów: MN-U i U ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości;

2) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie i nie wymienionych w pkt 1) ustala się 5% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr 102/XII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kalety-Zachód".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-26

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 30 % dla terenów, których wartość wzrosła w związku z wejściem planu w życie.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.1.jpg
Zalacznik1.2.jpg
Zalacznik1.3.jpg
Zalacznik1.4.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc
Rozstrzygnięcie.pdf

mpzpUchwała nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kalety-Wschód".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-26

Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 30 % dla terenów, których wartość wzrosła w związku z wejściem planu w życie zmianą planu po jego wejściu w życie.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.1.jpg
Zalacznik1.2.jpg
Zalacznik1.3.jpg
Zalacznik1.4.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc
Rozstrzygnięcie.pdf

mpzpUchwała nr 279/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr 227/XL/2005 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety - część wschodnia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-07

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.1.jpg
Zalacznik1.10.jpg
Zalacznik1.11.jpg
Zalacznik1.12.jpg
Zalacznik1.13.jpg
Zalacznik1.2.jpg
Zalacznik1.3.jpg
Zalacznik1.4.jpg
Zalacznik1.5.jpg
Zalacznik1.6.jpg
Zalacznik1.7.jpg
Zalacznik1.8.jpg
Zalacznik1.9.jpg
Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Załącznik3.pdf

mpzpUchwała nr 280/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę nr 187/XXXIII/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety - część zachodnia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-07

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.1.jpg
Zalacznik1.10.jpg
Zalacznik1.11.jpg
Zalacznik1.12.jpg
Zalacznik1.13.jpg
Zalacznik1.14.jpg
Zalacznik1.2.jpg
Zalacznik1.3.jpg
Zalacznik1.4.jpg
Zalacznik1.5.jpg
Zalacznik1.6.jpg
Zalacznik1.7.jpg
Zalacznik1.8.jpg
Zalacznik1.9.jpg
Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Załącznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXXVIII/424/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnych dzielnic miasta Tarnowskie Góry – Opatowice, Rybna, Strzybnica, Pniowiec, Sowice, części Lasowic na północ od ulicy Częstochowskiej i terenów leśnych.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-13

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości  dla wszystkich terenów w granicach  planu wynosi: 30%; słownie: trzydzieści procent.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXVI/314/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic: Śródmieście- Centrum, Lasowice, Osada Jana w Tarnowskich Górach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-02

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla wszystkich terenów w granicach planu wynosi: 30%; słownie: trzydzieści procent.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg

mpzpUchwała nr XLIX/576/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Wschód w Tarnowskich Górach w zakresie rozszerzenia funkcji terenu zabudowy usługowej o funkcję sportu i rekreacji.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-16

Renta planistyczna:

Stawka procentowa służąca naliczaniu jednorazowej opłaty wzrostu wartości nieruchomości dla terenu funkcji podstawowej, oznaczonego symbolem 3AUK wynosi 20% (dwadzieścia procent).

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1.jpg
Załącznik2.pdf
Załącznik3

mpzpUchwała nr XLIX/574/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Wschód w Tarnowskich Górach, w zakresie zmiany przeznaczenia działki nr 1778/197 położonej przy ulicy Grunwaldzkiej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-16

Renta planistyczna:

Stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty wzrostu wartości nieruchomości dla terenu
funkcji podstawowej, oznaczonego symbolem 25AMN wynosi 20% (dwadzieścia procent).

Zobacz treść planu (PDF)

Wykaz uwag

Załącznik1
Załącznik2
Załącznik3

mpzpUchwała nr XLIX/575/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Wschód w Tarnowskich Górach w zakresie zmiany przebiegu drogi w rejonie ulicy Radzionkowskiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-16

Renta planistyczna:

Stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty wzrostu wartości nieruchomości dla terenu
funkcji podstawowej, oznaczonego symbolem MN wynosi 5 % (pięć procent).

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1.jpg
Załącznik2.pdf
Załącznik3

mpzpUchwała nr XLVIII/551/2009 Rady Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic południowych miasta Tarnowskie Góry - Bobrowniki Zachód, Repty Śląskie, Stare Tarnowice i osiedle „Przyjaźń”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-01

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w związku z uchwaleniem przedmiotowego planu miejscowego wynosi:
1) dla terenów zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod wielkopowierzchniowe
obiekty handlowe oznaczone na rysunkach planu symbolami: od 1ST-UCI, od 1S-UCI do 3S -UCI
stawka wynosi 30%,
2) dla terenów zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne
oznaczone na rysunkach planu symbolami: od 1ST-UKI do 15ST-UKI, od 1R-UKI do 9R-UKI, od
1S-UKI do 5S-UKI, od 1B-UKI do 9B-UKI stawka wynosi 20%,
3) dla terenów obsługi komunikacji samochodowej oznaczonych na rysunkach planu symbolami:
1ST-KSI, 1B-KSI stawka wynosi 20%,
4) dla terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów a także terenów produkcyjno –
usługowych oznaczonych na rysunkach planu symbolami: 1ST-PI, od 1R-PI do 3R-PI, 1S-PI, 1BPI oraz od 1R-PUI do 3R-PUI, 1S-PUI, od 1B-PUI do 6B-PUI stawka wynosi 20%
5) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo – usługowej oznaczonej na
rysunkach planu symbolami: od 1ST-MNI do 27ST-MNI, od 1R-MNI do 48R-MNI, od 1S-MNI do
27S-MNI, od 1B-MNI do 41B-MNI, 1S-MNII, od 1ST-MNIII do 8ST-MNIII, od 1R-MNIII do 4RMNIII, od 1S-MNIII do 7S-MNIII, od 1B-MNIII do 9B-MNIII, 1ST-MNIV, 1S-MNUI, od 1B-MNUI do
8B-MNUI, od 1ST-MNUII do 4ST-MNUII, od 1R-MNUII do 4R-MNUII, od 1S-MNUII do 7S-MNUII,
od 1B-MNUII do 4B-MNUII stawka wynosi 15%,
6) dla pozostałych terenów nie wymienionych w pkt. 1 - 5 stawka wynosi 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1
Załącznik2
Załącznik3
Załącznik4
Załącznik5
Załącznik6