Powiat kłobucki

mpzpUchwała nr 380/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 360/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gminie Kłobuck, obręb Kłobuck, przy drodze krajowej nr 43


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 342/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 341/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 340/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr IX/102/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-24

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik.jpg
Rozstrzygnięcie

mpzpUchwała nr XXXIII/304/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-15

Renta planistyczna:

Określa się następujące stawki procentowe służące do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pobieranej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka, w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu:
1. dla terenów oznaczonych symbolami: MW; MN; MN,U; MN/P,U; MN,LS; MN,RM; RM; RM,LS; RM,MR; RM,MR/U; MR,LS; U; U,LS; Up; Up,US; US; UK; P; PU; PG/PU; PG; PU/RPZ; RPZ; R; RP/PG; ZLU; PE; KS wartość stawki procentowej określa się na 20%;
2. ze względu na dotychczasowe i planowane funkcje dla terenów oznaczonych symbolami: RP; ZLD; ZL; LS; ZE; WS; WS,ZP; ZP; ZD; ZC; Kd; KDW; KDp; KDl; KDd; KDw; KO; WZ; RTCN; IS wysokości stawki procentowej nie określa się.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik.jpg
Zalacznik3F73F6FD-CCEF-4438-AC85-5644800011C9.png
Zalacznik5EB9F56E-D453-4773-B07F-148C92FF04B2.png

mpzpUchwała nr 31.231.2013 Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-09

Renta planistyczna:

Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące:

1) tereny oznaczone symbolem MN, MM, ML, RM, P/U, UHG – 20%;

2) pozostałe tereny – 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.PDF
Zalacznik2.PDF
Zalacznik3 i 4.PDF
Zalacznik5.PDF
Zalacznik6.PDF
Zalacznik7a.PDF
Zalacznik7b.PDF
Zalacznik8.pdf
Zalacznik9.pdf

 

mpzpUchwała nr 29.224.2013 Rady Gminy Panki z dnia 15 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Cyganka i Pacanów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-12

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu, stawkę procentową służąca do naliczania jednorazowej opłaty przez Wójta Gminy, w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 29.223.2013 Rady Gminy Panki z dnia 15 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Kostrzyna i Kotary.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-12

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu, stawkę procentową służąca do naliczania jednorazowej opłaty przez Wójta Gminy, w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, w wysokości  20%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 27.215.2013 Rady Gminy Panki z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Panki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-20

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu, stawkę procentową służąca do naliczania jednorazowej opłaty przez Wójta Gminy, w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 42/XIV/2011 Rady Gminy Opatów z dnia 22 września 2011r. w sprawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-25

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 3. Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się na :

dla terenu MW - 0 %
dla terenu RM - 15 %
dla terenu MNR - 15 %
dla terenu ML - 20 %
dla terenu MN - 15 %
dla terenu MNU - 15 %
dla terenu UMN - 15 %
dla terenu UPO - 0 %
dla terenu UPS - 0 %
dla terenu U - 15%
dla terenu US - 0 %
dla terenu UK - 0 %
dla terenu P - 20%
dla terenu IW - 0 %
dla terenu IK - 0 %
dla terenu IG - 0 %
dla terenu IE - 0 %
dla terenu ZP - 0 %
dla terenu ZU - 0 %
dla terenu ZI - 0 %
dla terenu ZC - 0 %
dla terenu ZL - 0 %
dla terenu ZLp - 0 %
dla terenu R - 0 %
dla terenu R1 - 0 %
dla terenu WS - 0 %
dla terenu WSp - 0 %
dla terenu KDG - 0 %
dla terenu KDZ - 0 %
dla terenu KDL - 0 %
dla terenu KDD - 0 %
dla terenu KDW - 0 %
dla terenu TK - 0 %

Zobacz treść planu (PDF)

ZalacznikR1.pdf
ZalacznikR2.pdf
ZalacznikR3.pdf
ZalacznikR4.pdf
ZalacznikR5.pdf
ZałącznikR6.pdf

mpzpUchwała nr 345/XLIX/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 141/XIX/2008 Rady Gminy Miedźno z dnia 17 kwietnia 2008r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-30

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr LIV/272/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-25

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.) i w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustala się stawkę jednorazowej opłaty określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10% ponoszonej przez właściciela zbywającego nieruchomość.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.doc
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr LIV/281/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-25

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.) i w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustala się stawkę jednorazowej opłaty określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10% ponoszonej przez właściciela zbywającego nieruchomość.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.doc
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXXV/216/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Lipie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-01-14

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust.2 pkt 12 i art. 36. ust.4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu, stawkę procentową służącą do naliczania jednorazowej opłaty przez Wójta Gminy, w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego w wysokości:
MN,L - 5 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1 - rysunek planu
Załącznik2
Załącznik3
Załącznik4

mpzpUchwała nr XXVI/132/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Natolin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-29

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago podarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.) i w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustala się stawkę jednorazowej opłaty określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 5% ponoszonej przez właściciela zbywającego nieruchomość.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc
Załącznik5.pdf

mpzpUchwała nr XXVI/131/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Troniny.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-29

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago podarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.) i w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustala się stawkę jednorazowej opłaty określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 5% ponoszonej przez właściciela zbywającego nieruchomość.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc
Załącznik4.pdf

mpzpUchwała nr XXVI/138/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Danków.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-29

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.doc
Zalacznik6.doc
Załącznik7.pdf

mpzpUchwała nr XXVI/135/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grabarze.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-29

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.) i w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustala się stawkę jednorazowej opłaty określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 5% ponoszonej przez właściciela zbywającego nieruchomość.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Załącznik3.pdf
Załącznik4.pdf
Załącznik5.pdf