Powiat Siemianowice Śląskie

mpzpUchwała nr 480/2014 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Oświęcimskiej w Siemianowicach Śląskich


Data uchwalenia: 2014-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 448/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Spokojnej w Siemianowicach Śląskich


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 401/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Towarowej w Siemianowicach Śląskich.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-09

Renta planistyczna:

W obszarze objętym planem ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenów oznaczonych symbolem P, E, KP ustala się stawkę 30%, słownie: trzydzieści procent;

2) dla terenów oznaczonych symbolami 1ZI , 2ZI , WS i KDL1/2 - ustala się stawkę 5%, słownie: pięć procent;

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr 402/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego u zbiegu ulic Kapicy, Kopalnianej i Wieczorka w Siemianowicach Śląskich.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-09

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr 43/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy Przełajka w Siemianowicach Śląskich.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-30

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę opłat od wzrostu wartości wszystkich nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, z wyłączeniem terenu 6MN , w wysokości 30%. Dla terenu 6MN ustala się stawkę w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr 44/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Watoły w Siemianowicach Śląskich.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-30

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę opłat od wzrostu wartości wszystkich nieruchomości z tytułu uchwalenia planu w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 45/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Kruczej wraz z terenami pola golfowego w Siemianowicach Śląskich.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-30

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik2.pdf

Uchwała nr 43/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy Przełajka w Siemianowicach Śląskich.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 30.05.2011r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę opłat od wzrostu wartości wszystkich nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, z wyłączeniem terenu 6MN , w wysokości 30%. Dla terenu 6MN ustala się stawkę w wysokości 15%.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Uchwała nr 44/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Watoły w Siemianowicach Śląskich.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 30.05.2011r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę opłat od wzrostu wartości wszystkich nieruchomości z tytułu uchwalenia planu w wysokości 30%.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)