mpzpUchwała nr XXXIV/482/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ludowej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-04

Renta planistyczna:

1. Dla działek o numerach 307, 308/1, 308/2, 309/2 i 312 oraz części działki nr 310 dla których w planie dokonano przeznaczenia terenu lasów na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się, w oparciu o operat szacunkowy sporządzony na potrzeby niniejszego planu, stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent).

2. Dla pozostałych działek, ze względu na utrzymanie tego samego przeznaczenia, sposobów ich wykorzystania, użytkowania i zagospodarowania w stosunku do sytuacji przed uchwaleniem niniejszego planu, na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego na potrzeby niniejszego planu, nie ustala się stawki procentowej.

Zobacz treść planu (PDF).