Uchwała nr XV/171/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Dąbrowy Narodowej wJaworznie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 20.01.2012r.

Renta planistyczna: 

1. Stawki procentowe stanowiące podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa się, przy uwzględnieniu operatu
szacunkowego wykonanego na potrzeby planu miejscowego, w wysokości 30% dla terenów lub ich części, zgodnie z zasięgiem wyznaczonym graficznie na rysunku planu, obejmującym w całości tereny: 2MN4, 4MN4, 6MN4, ITE, 1KDW i 2KDW oraz w części tereny: 1MN4, 3MN4, 5MN4, 7MN4 - 10MN4, 1MU1, 2MU1, MU2, MU3 i 1KDD.
2. Dla pozostałych terenów nie ustala się stawek procentowych, o których mowa w ust. 1, ze względu na podtrzymanie, w granicach obszaru objętego planem, stanu prawnego lub faktycznego związanego z tym samym lub podobnym rodzajem przeznaczenia terenu, sposobem jego wykorzystywania, użytkowania i zagospodarowania w stosunku do sytuacji przed uchwaleniem niniejszego planu.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)