mpzpUchwała nr XIII/98/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w sołectwie Przyszowice w rejonie ul. Granicznej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-21

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 1% (słownie: jedno procentową) dla wszystkich terenów w obszarze planu.

Zobacz treść planu (PDF)