mpzpUchwała nr 374/XXII/2012 Rady Miasta Częstochowa z dnia 24 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka w rejonie ulic: Św. Rocha, Ikara, Radomskiej i Goździków.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-02

Renta planistyczna:

Określa się, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu, stawkę procentową służącą do naliczenia jednorazowej opłaty pobieranej przez Prezydenta Miasta Częstochowy, w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, w następujących wysokościach:

1) 30% - dla terenów 1MU-6MU i 1PU-6PU;

2) 15% - dla terenów Z,US;

3) 1% - dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf