38 planów oznaczono "Jasienica"

Wyników 1 - 30 z 38

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jasienica i Świniary

Kategoria: gm. Łoniów

mpzpUchwała nr XXXV/195/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 11 września 2013r. w sprawiefragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary gmina Łoniów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-15

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Jasienica i Świniary - rozstrzygnięcie nadzorcze

Kategoria: gm. Łoniów

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.80.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2013r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXXII/182/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary, gmina Łoniów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-26

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Jasienica i Świniary - 11.07.2013

Kategoria: gm. Łoniów

mpzpUchwała nr XXXII/182/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary gmina Łoniów.


Data uchwalenia: 2013-07-11
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-26

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jaworze, ulice: Wapienicka, Zdrojowa, Słoneczna, Wrzosowa, Cisowa oraz granice: z miastem Bielsko – Biała, gminy: Jasienica i Brenna

Kategoria: gm. Jaworze

mpzpUchwała nr XXV/228/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze ograniczonego ulicami: Wapienicką, Zdrojową, Słoneczną, Wrzosową, Cisową oraz granicami: z miastem Bielsko – Biała, gminami Jasienica i Brenna z wyłączeniem obszaru Lasów Państwowych oraz terenów położonych powyżej mostu na potoku Jasionka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-15

Renta planistyczna:

1. Ustala się stawkę procentową ,służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem, w wysokości:

1) na wydzielonych terenach oznaczonych symbolami: MN, MNU – 20 %,

2) na wydzielonych terenach oznaczonych symbolami: MW, MNP, U, PU – 30 %;

3) na pozostałych wydzielonych terenach – 0,1%.

2. Stawki, o których mowa w ust.1 stanowią podstawę do pobierania jednorazowych opłat, o których mowa w art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jasienica – działki nr: 165/1, 165/3, 165/4

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr XIII/106/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Jasienica – działki nr: 165/1, 165/3, 165/4.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-21

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 20% dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mazańcowice – parcele nr: 2195/16, 2195/17

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr XIII/105/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Mazańcowice – parcele nr: 2195/16, 2195/17.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-21

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 20% dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jasienica – działka nr: 1233/2 II

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr XIII/107/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Jasienica – działka nr: 1233/2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-21

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 20% dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Międzyrzecze Dolne – działka nr 104/6

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr X/68/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica, dla sołectwa Międzyrzecze Dolne – działka nr 104/6.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-23

Renta planistyczna:

Wysokość stawki, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej planem, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, wynosi 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mazańcowice, działki nr: 2369/66, 2369/67, 2369/75, 2369/76

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr X/69/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla parcel nr 2369/66, 2369/67, 2369/75, 2369/76 położonych w sołectwie Mazańcowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-23

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem ustala się w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Międzyrzecze Górne – część działki nr 502/2

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr VIII/41/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Międzyrzecze Górne – część działki nr 502/2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-17

Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 20 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mazańcowice- parcela nr: 1577/12

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr VIII/40/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Mazańcowice- parcela nr: 1577/12.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-17

Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mazańcowice- część parcel nr: 2369/126, 2369/125, 2369/48

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr VI/15/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Mazańcowice- część parcel nr: 2369/126, 2369/125, 2369/48.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-20

Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 20 %.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.PNG


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mazańcowice- część parceli nr 252/20

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr VI/14/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Mazańcowice- część parceli nr 252/20.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-04

Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 20 %.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.PNG


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jasienica – działka nr 1693

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr XLVIII/477/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica, dla sołectwa Jasienica – działka nr 1693.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-19

Renta planistyczna:

Wysokość stawki, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty
w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej planem, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniemniniejszego planu, ustala się na 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Biery – działki nr 200/10 i 200/27

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr XLVIII/476/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica, dla sołectwa Biery – działki nr 200/10 i 200/27.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-19

Renta planistyczna:

Wysokość stawki, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty
w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej planem, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem
niniejszego planu, ustala się na 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jasienica - działka nr 347

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr XLVII/449/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Jasienica - działka nr 347.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej  opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Międzyrzecze Górne – działka nr: 599/3

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr XLVII/444/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Międzyrzecze Górne – działka nr: 599/3.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-14

Renta planistyczna:

Wysokość stawki, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej planem, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, ustala się na 20% dla całego obszaru objętego planem.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wieszczęta - część parceli nr 166/23

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr XLVII/456/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Wieszczęta - część parceli nr 166/23.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rudzica – parcela Nr: 904/4

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr XLVII/443/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Rudzica – parcela Nr: 904/4.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-14\

Renta planistyczna:

Wysokość stawki, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej planem, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, ustala się na 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świętoszówka - działki nr 174/4, 174/6, 175/2, 176/3

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr XLVII/453/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Świętoszówka - działki nr 174/4, 174/6, 175/2, 176/3.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łazy - działki nr 182/4, 182/5, 182/6, 182/7

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr XLVII/452/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Łazy - działki nr 182/4, 182/5, 182/6, 182/7.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jasienica - działka nr 1233/2

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr XLVII/455/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Jasienica - działka nr 1233/2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jasienica – działka nr 1058

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr XLVII/442/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica, dla sołectwa Jasienica – działka nr 1058.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-14

Renta planistyczna:

Wysokość stawki, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej planem, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, ustala się:
1. dla terenów oznaczonych symbolem MW1 - 20%;
2. dla pozostałych terenów - nie ustala się.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Biery – działka Nr: 182/17

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr XLVII/447/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Biery – działka Nr: 182/17.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-14

Renta planistyczna:

Wysokość stawki, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej planem, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, ustala się na 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Międzyrzecze Dolne – działki nr: 186/11, 186/13, 186/16, 187, 186/18, 186/20

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr XLVII/441/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Międzyrzecze Dolne – działki nr: 186/11, 186/13, 186/16, 187, 186/18, 186/20.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-14

Renta planistyczna:

Wysokość stawki, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej planem, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, ustala się na 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Międzyrzecze Górne - część działki nr 564/31

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr XLVII/458/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Międzyrzecze Górne - część działki nr 564/31.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jasienica - działka nr 596

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr XLVII/454/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Jasienica - działka nr 596.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Międzyrzecze Górne - część działki nr 522/8

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr XLVII/450/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Międzyrzecze Górne - część działki nr 522/8.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości objętych planem w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rudzica – parcela Nr: 963/7

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr XLVII/446/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Rudzica – parcela Nr: 963/7.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-14

Renta planistyczna:

Wysokość stawki, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej planem, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, wynosi:
1) dla terenów oznaczonych symbolem MN1 - 20%;
2) dla pozostałych terenów nie ustala się.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Międzyrzecze Górne - działki nr 387, 388

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr XLVII/448/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Międzyrzecze Górne - działki nr 387, 388.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


EasyTagCloud v2.4 Free