Lista typowych oznaczeń w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Niniejsze opracowanie ma charakter orientacyjny ponieważ przy sporządzaniu planu projektant może zastosować inne oznaczenia lub będą one inaczej opisane.

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

U/MN - tereny usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

U/MM - tereny usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej mieszanej,

U/P - tereny usług z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

US - tereny usług sportu i rekreacji,

UZ - tereny usług zdrowia,

R - tereny rolniczy,

ZE - tereny trwałych użytków zielonych,

Z - tereny zieleni,

ZD - tereny ogrodów działkowych,

ZP - teren zieleni urządzonej,

ZL - teren lasów,

WS - teren wód powierzchniowych,

KP - teren parkingów ,

KD-GP - teren drogi publicznej klasy głównej ruchu przyśpieszonego,

KD-G - teren drogi publicznej klasy głównej,

KD-Z - teren drogi publicznej klasy zbiorczej,

KD-L - teren drogi publicznej klasy lokalnej,

KD-D - teren drogi publicznej klasy dojazdowej.